Asked by Male ,29 years

2 months ago

सानो बच्चा ले रातिमा लगातार खोक्ने र छट्पटीने समस्याको घरेलु उपचार के हुन सक्ला ।

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Our Associates & Partners