Asked by male ,29 years

3 months ago

शरिरको पछाडी पुरै भाग दुख्ने, मेरुदण्द छेउछाउ झट्का हाने जस्तो गर्ने, के को लक्षण होला?

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Our Associates & Partners