Asked by मलाई 1 Week देखि Normal ज्वरो ( maximum 100.4 F) निरन्तर आई रहेको छ र मैले हिजो मात्र blood Test (CBC test ) गराए।त्यसमा WBC 9300, RBC 3.85, Hb 11, Neutrophill 26%,lymphocyte 66%,Eosinophill 5%,monocyte 3%,Basophill 0%,platelets 371000, p.c.v.34,m.c.v.87,m.c.h.29,m.c.h.c. 33 देखायो अब मैले कुन औषधि खादा ज्वरो निको होला ।

2 months ago

मलाई 1 Week देखि Normal ज्वरो ( maximum 100.4 F) निरन्तर आई रहेको छ र मैले हिजो मात्र blood Test (CBC test ) गराए।त्यसमा WBC 9300, RBC 3.85, Hb 11, Neutrophill 26%,lymphocyte 66%,Eosinophill 5%,monocyte 3%,Basophill 0%,platelets 371000, p.c.v.34,m.c.v.87,m.c.h.29,m.c.h.c. 33 देखायो अब मैले कुन औषधि खादा ज्वरो निको होला ।

Replies to question

Post Reply

यो खतम App रैछ Reply नै दिदो रैनछ ।

Answered 2 months ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤