Asked by Rajendra Maharjan

10 months ago

7महिनाको pregnant महिलालाई बिरालोले टोक्दा रेबिजको सुइ लाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? जानकारी पाए आभारी हुने थिए।

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Recently answered health questions

Your Health and Privacy Matters