Asked by Dipak Kumar kushwaha

on 30/6/22

डा.साब मेरो लिंगको टुप्पोको भागमा हल्का चिलाउछ अनि त्यहा निर साना साना सेतो फोका जस्तो पनि आएको छ । यस्तो किन र के कारणले गर्दा खेरी हुन्छ यस्तो हुनुमा कुनै रोगको लक्षण हो कि नाई पिलिज जानकारी पाउँ ।

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤