Asked by १२ दिनको बच्चाको रूघाको कारण नाक बन्द हुने घ्यार घ्यार हुने हुदां के गर्दा ठिक हुन्छ ?

3 months ago

१२ दिनको बच्चाको रूघाको कारण नाक बन्द हुने घ्यार घ्यार हुने हुदां के गर्दा ठिक हुन्छ ?

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤