Asked by Bijay Thapa

on 17/6/22

१२ दिनको बच्चाको रूघाको कारण नाक बन्द हुने घ्यार घ्यार हुने हुदां के गर्दा ठिक हुन्छ ?

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤