Talk to us: +977 1 4102891

Phenyl Ephrine HCL 0.12% w/v ,Naphazoline HCL 0.05% w/v, Menthol 0/05% w/v, Camphor 0.01% w/v

1 medicines available