Asked by Male ,0 years

on 13/6/20

मेरो टाउको को बायाँ साइड गोलो दाल जस्तो छ आर्थात गोलि छ यसको लागि के गर्नु पर छ

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Our Associates & Partners