Asked by Male

on 7/6/20

whole body check up kaha garaida ramro hola, ani check up ko kharcha kati saama parxa hola

Replies to question

Post Reply
Dr. Purushottam Adhikari

Medical Officer , 2 Years of practice

Consult Now

Whole body check up भन्दा पनि तपाइको उमेर, समस्या अनुसार चिकित्सकको सल्लाहमा आवश्यक जाच हरु गराउदा राम्रो हुन्छ! कुनै पनि ठुला अस्पतालहरुमा डाक्टरको सल्लाहमा त्यो गराउन सकिन्छ!

Answered on 8/6/20

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Our Associates & Partners