Asked by Anonymous User

on 17/1/22

Hi docter , नमस्ते मेरो wife को मल्द्वार मा itching को समस्स्या भै रहेको छ। age 35 हो। जुका को र बावटा को औषधि कीनेरा खा को सन्चो भयेन। सल्लाहा पाउन। धन्य्बाद।

Replies to question

Post Reply
Dr. Sumedha Paudel

Medical officer, 2 Years of practice

एकपटक जचाउन जानपर्छ । जाँच नगरी के कसो छ भन्न गाह्रो हुन्छ ।नजिकैको अस्पतालमा गएर परिक्षण गराउनुहोला।

Answered on 19/1/22

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤