Asked by Dr. Purushottam Adhikari

1 month ago

ऐले गर्मी मौसम भएको कारण पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ । सकेसम्म लामो समय चिसो fan मा भने बच्चालाई नराख्नुहोला।

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Articles related to