Asked by Dr. Purushottam Adhikari

1 month ago

ऐले कस्तो छ? यी औसधीहरुले मात्र त निन्द्रा त्यस्तो बढी लाग्न नपर्ने।

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Articles related to