Asked by कृपया तुरन्त बिसेसज्ञलाई भेटेर औसधी सुरू गर्नु होला। यो Psychiatric Emergency Condition हो।

on 14/6/21

कृपया तुरन्त बिसेसज्ञलाई भेटेर औसधी सुरू गर्नु होला। यो Psychiatric Emergency Condition हो।

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Articles related to