Asked by सकेसम्म चाडो अस्पताल गएर परिक्षण गराउनुहोला। के कारणले यस्तो भैरहेको छ यकिन गरेर त्यसैअनुसार उपचार गराउनुपर्ने हुन्छ।

on 14/6/21

सकेसम्म चाडो अस्पताल गएर परिक्षण गराउनुहोला। के कारणले यस्तो भैरहेको छ यकिन गरेर त्यसैअनुसार उपचार गराउनुपर्ने हुन्छ।

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Articles related to