Asked by anonymous

4 days, 4 hours ago

एकपटक परिक्षण नगरी यकिन के भएको हो भन्न सकिन्न। मिल्छ भने अस्पताल गएर परिक्षण गराउनुहोला।

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Articles related to

Our Associates & Partners