Asked by anonymous

4 weeks ago

यस्तो धेरै कारणले हुन्छ । stress, gastritis, घाटीको समस्या आदिले। एकपटक सबै जाँच गर्नपर्ने हुन्छ । लकडाउन खुलेपछि अस्पतालमा नाक कान घाटीको डाक्टरलाई देखाउनुहोला।

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Articles related to

Our Associates & Partners